SGP-2001 Ltd. е регистрирана през 2001г. Основната й дейност е продажба и дистрибуция на семена, тревни смески, машини за стопанска дейност, торове и озеленяване. Фирмата извършвава и рекултивация на замърсени терени, изграждане на пречиствателни станции и на напоителни системи, консултации и проектиране.

  SGP-2001 Ltd. is registered in 2001. Its fundamental aktivies is based on sales and distributions of seeds, grass mixes, machines for gardening, manures and planting. The company accomplishes and recultivation of polluted terrains, builds purifying stations and irrigating sistems, makes consultations and projects, grassing.


  Добре дошли!
Welcome!
  

© SGP-2001 Ltd. Семена и тревни смески
София 1680, ул.Звъника 8, ет.1, ап.4, тел/факс: +35948969603, GSM: +359898780028, +359898507777
Варна 6000, ул.Аладжа манастир 23, АГРО-АПТЕКА, АГРО-ЦЕНТЪР тел/факс: +35952342541
GSM:+359 888 688 579
Пловдив, тел: +3593392521, GSM: +359888903315.
e-mail: sgp2001@abv.bg